Chrysler Club Estonia põhikiri

ÜLDSÄTTED

1. Ühingu nimi on MTÜ Chrysler Club Estonia (edaspidi: Ühing).
2. Ühingu asukoht on Saku vald Harjumaa.
3. Ühing on vabatahtlik, iseseisev ühiskondlik organisatsioon, mis ühendab oma liikmeid vaba initsiatiivi, ettevõtlikuse ja demokraatia alusel.
4. Ühing on juriidiline isik, kellel on õigus avada pangaarveid, omada pitsatit, lippu, embleeme jm. sümboolikat.
5. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Käesolevast põhikirjast ja Ühingu sisekorra eeskirjadest. Ühing teeb koostööd füüsiliste- ja juriidiliste isikutega Eesti Vabariigis ning teistes riikides.

TEGEVUSE EESMÄRGID

 1. Ühingu tegevuse eesmärkideks on:
  1. klubiline liikumine;
  2. ühendada sarnaste huvidega inimesed ühtseks klubiks;
  3. tutvustada Chrysleri erinevaid mudeleid ja edendada automarki nii Eestis kui ka mujal;
  4. korraldada avalikke ja kinniseid üritusi ning kokkutulekuid klubi liikmetele;
 2. Ülalnimetatud eesmärkide saavutamiseks tutvustab Ühing oma tegevust massiteabevahendites, trükiste ja perioodika kaudu, korraldab loenguid ja kohtumisi.
 3. Tegevuse eesmärkide saavutamiseks tegeleb Ühing seadustega lubatud piirides majandustegevusega, kusjuures kasumi taotlemine majandustegevusest ei ole Ühingu eesmärgiks.

ÜHINGU LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 1. Ühingu liikmeks võivad olla nii füüsilised- kui ka juriidilised isikud.
 2. Ühingu liikmeks võib astuda alates 21. eluaastast.
 3. Liikmeks astumine toimub isiku sooviavalduse alusel.
 4. Ühingust väljaastumine toimub isiku sooviavalduse alusel.
 5. Ühingu liikmeskonnast väljaarvamine toimub juhatuse otsuse alusel, kui liige on korduvalt rikkunud käesolevat põhikirja või kehtivaid seadusi.
 6. Ühingu liikmel on õigus:
  1. osa võtta Ühingu tegevusest;
  2. valida ja olla valitud Ühingu juhtorganitesse, delegatsioonidesse või esindustesse;
  3. teha ettepanekuid Ühingu juhtorganitele nende tegevuse parandamiseks;
  4. taotleda küsimuste päevakorda võtmist;
  5. muud õigused, mis tulenevad käesolevast põhikirjast ning kehtivatest seadustest.
 7. Ühingu liige on kohustatud:
  1. osalema aktiivselt Ühingu tegevuses;
  2. maksma liikmemaksu, mille kehtestab üldkoosolek;
  3. heaperemehelikult kasutama Ühingu vara ja vahendeid;
  4. juhinduma ühistegevuse põhimõtetest, vältima konflikte, taotlema konsensuse saavutamist;
  5. täitma üldkoosoleku, juhatuse jt. juhtorganite poolt vastu võetud otsuseid;
  6. täitma muid kohustusi, mis tulenevad käesolevast põhikirjast ja kehtivatest seadustest.

ÜLDKOOSOLEKU PÄDEVUS

 1. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
  1. põhikirja muutmine;
  2. eesmärgi muutmine;
  3. juhatuse liikmete määramine;
  4. muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine;
  5. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

ÜHINGU JUHATUS

 1. Ühingu juhatus on 3 – 7 liikmeline.
 2. Ühingu juhatuse pädevusse kuulub:
  1. üldkoosoleku kokkukutsumine;
  2. Ühingu raamatupidamise ja varade kasutamise juhtimine ja nimetatud tegevuse eest vastutamine;
  3. kogu muu Ühingu töökorralduse tagamine, mis ei ole antud üldkoosoleku pädevusse.
 3. Ühingu juhatuse koosolek tuleb kokku vähemalt 2 korda aastas. Juhatus on otsustusvõimeline, kui tema koosolekust võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega koosolekul osalejate arvust. Kui hääled jagunevad võrdselt saab otsustavaks seisukoht, mille poolt hääletas juhatuse esimees.
 4. Juhatusel on kõik õigused ja kohustused mis tulenevad käesolevast põhikirjast ning kehtivatest seadustest.
 5. Juhatuse liikmeid võidakse enne volituste tähtaja möödumist Ühingu üldkoosoleku poolt tagasi kutsuda.

ÜHINGU VARA JA VAHENDID

 1. Ühingu rahalised ja materiaalsed vahendid moodustuvad:
  1. liikmemaksudest;
  2. füüsiliste- ja juriidiliste isikute sponsorlusest;
  3. riiklike- või eraõiguslike ja rahvusvaheliste organisatsioonide fondide projektitoetustest ning ka muudest eraldistest;
  4. seadusega mittetulundusühingule lubatud tuluürituste tuludest.
 2. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
 3. Ühing peab seadusega ettenähtud korras raamatupidamist.

LIKVIDEERIMINE

 1. Otsuse tegevuse lõpetamiseks võtab vastu üldkoosolek vähemalt 2/3 Ühingu liikmete häälteenamusega üldkoosolekust osavõtvate liikmete arvust.
 2. Peale riiklike kohustuste, võlausaldajate- või muude varaliste nõuete rahuldamist jaotuvad Ühingu omanduses olevad vahendid vastavalt seadusest tulenevale Ühingu üldkoosoleku otsusele.
 3. Ühing vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga. Liikmed ei vastuta ühingute kohustuste eest, samamoodi nagu Ühing ei vastuta oma liikmete kohustuste eest.

Käesolev põhikiri on kinnitatud Ühingu asutamislepinguga Tallinnas, 10.detsembril 2005.a.